85.6 ASCII 코드표

ASCII 코드는 영문 알파벳 대소문자 52개, 숫자 10개, 특수 문자 32개, 널 문자 1개로 이루어져 있으며 나머지는 제어 문자입니다.

  • 0x00(0), NUL: 널 문자
  • 0x0A(10), LF: 개행(Line Feed), 줄바꿈
  • 0x0D(13), CR: 복귀(Carriage Return)
  • 0x00~0x1F, 0x7F(0~31, 127): 제어문자 또는 비인쇄 문자
  • 0x20(32): 스페이스(공백)
  • 0x21~0x2F(33~47), 0x3A~0x40(58~64), 0x5B~0x60(91~96), 0x7B~0x7E(123~126): 특수 문자
  • 0x30~0x39(48~57): 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 숫자
  • 0x41~0x5A(65~90): A부터 Z까지 알파벳 대문자
  • 0x61~0x7A(97~122): a부터 z까지 알파벳 소문자

표에서 음영으로 표시된 부분은 제어문자 또는 비인쇄 문자입니다.

표 85‑4 ASCII 코드표
10진수 16진수 문자 10진수 16진수 문자 10진수 16진수 문자 10진수 16진수 문자
0 0x00 NUL 32 0x20 Space 64 0x40 @ 96 0x60 `
1 0x01 SOH 33 0x21 ! 65 0x41 A 97 0x61 a
2 0x02 STX 34 0x22 " 66 0x42 B 98 0x62 b
3 0x03 ETX 35 0x23 # 67 0x43 C 99 0x63 c
4 0x04 EOT 36 0x24 $ 68 0x44 D 100 0x64 d
5 0x05 ENQ 37 0x25 % 69 0x45 E 101 0x65 e
6 0x06 ACK 38 0x26 & 70 0x46 F 102 0x66 f
7 0x07 BEL 39 0x27 ' 71 0x47 G 103 0x67 g
8 0x08 BS 40 0x28 ( 72 0x48 H 104 0x68 h
9 0x09 TAB 41 0x29 ) 73 0x49 I 105 0x69 i
10 0x0A LF 42 0x2A * 74 0x4A J 106 0x6A j
11 0x0B VT 43 0x2B + 75 0x4B K 107 0x6B k
12 0x0C FF 44 0x2C , 76 0x4C L 108 0x6C l
13 0x0D CR 45 0x2D - 77 0x4D M 109 0x6D m
14 0x0E SO 46 0x2E . 78 0x4E N 110 0x6E n
15 0x0F SI 47 0x2F / 79 0x4F O 111 0x6F o
16 0x10 DLE 48 0x30 0 80 0x50 P 112 0x70 p
17 0x11 DC1 49 0x31 1 81 0x51 Q 113 0x71 q
18 0x12 DC2 50 0x32 2 82 0x52 R 114 0x72 r
19 0x13 DC3 51 0x33 3 83 0x53 S 115 0x73 s
20 0x14 DC4 52 0x34 4 84 0x54 T 116 0x74 t
21 0x15 NAK 53 0x35 5 85 0x55 U 117 0x75 u
22 0x16 SYN 54 0x36 6 86 0x56 V 118 0x76 v
23 0x17 ETB 55 0x37 7 87 0x57 W 119 0x77 w
24 0x18 CAN 56 0x38 8 88 0x58 X 120 0x78 x
25 0x19 EM 57 0x39 9 89 0x59 Y 121 0x79 y
26 0x1A SUB 58 0x3A : 90 0x5A Z 122 0x7A z
27 0x1B ESC 59 0x3B ; 91 0x5B [ 123 0x7B {
28 0x1C FS 60 0x3C 92 0x5C \ 124 0x7C |
29 0x1D GS 61 0x3D = 93 0x5D ] 125 0x7D }
30 0x1E RS 62 0x3E 94 0x5E ^ 126 0x7E ~
31 0x1F US 63 0x3F ? 95 0x5F _ 127 0x7F DEL